Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Toto jsou závazné obchodní podmínky serveru www.lionsacademy.cz provozovaného spolkem LIONS Academy, z. s. se sídlem Svatojánská 685/8, Třebeš, 500 11 Hradec Králové, IČO: 11867337, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl L, vložka 13872 (dále jen "prodávající"). Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou na straně kupujícího (dále jen "kupující") prostřednictvím výše označeného serveru prodávajícího.

I. Všeobecná ustanovení

Kupující realizací objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky prodávajícího pro úpravu vzájemných práv a povinností stran ve vztahu vyplývajícím z prodeje zboží prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není v uzavřené kupní smlouvě stanoveno výslovně něco jiného; v případě odchylného ujednání v kupní smlouvě, má přednost ujednání kupní smlouvy před těmito obchodními podmínkami. Obchodní podmínky tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí. Práva a povinnosti těmito obchodními podmínkami výslovně neupravená se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem v platném znění. Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky měnit či doplňovat, čímž však nejsou dotčeny práva a povinnosti, které smluvním stranám vznikla po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Informace před uzavřením smlouvy

Prodávající tímto informuje kupující a kupující provedením objednávky stvrzují, že byli a jsou prodávajícím informováni o dále uvedeném: prodávajícím je spolek LIONS Academy, z. s. se sídlem Svatojánská 685/8, Třebeš, 500 11 Hradec Králové, IČO: 11867337, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl L, vložka 13872; označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je uveden na webových stránkách prodávajícího u každého zboží; cena zboží případně způsob jejího výpočtu je vždy uvedena u jednotlivého zboží; zboží lze uhradit dobírkou při převzetí, v případech uvedených v obchodních podmínkách rovněž převodem na účet; náklady na dodání jsou specifikovány v obchodních podmínkách; s využitím webových stránek prodávajícího nejsou spojeny žádné další náklady, poplatky apod., s výjimkou nezbytných poplatků na internetové připojení, které si hradí kupující v závislosti na jím využívané služby internetového připojení; záloha ani jiná obdobná platba není od kupujícího vyžadována s výjimkou případů, kdy má být zboží dodáno mimo území České republiky nebo případů, kdy objednávka vykazuje znaky neobvyklosti (zejména pokud jde o množství objednaného zboží, jeho celkovou cenu, místa dodání apod.), v takovém případě je prodávající oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny bankovním převodem ještě před odesláním zboží kupujícímu; kupující má právo odstoupit od smlouvy o koupi zboží bez udání důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží (jeho poslední části), a to odesláním odstoupení od smlouvy prodávajícímu v uvedené lhůtě, k čemuž může kupující využít vzorový formulář, jenž je přílohou obchodních podmínek; odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu; práva vznikající z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv jsou uvedeny dále v těchto obchodních podmínkách; kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce; kupující je oprávněn zaslat prodávajícímu stížnosti jakoukoliv formou a v jakékoliv věci a prodávající se jimi bude zabývat a učiní vše, aby je vyřídil; kupující se dále může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, kterým je (a) Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) - pro ochranu spotřebitele, (b) živnostenské úřady (www.statnisprava.cz) - dozor nad dodržováním povinností oblasti obchodu a služeb, (c) Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) - ochrana osobních údajů; v případě, že strany nedohodnou na smírném vyřešení jejich sporů, může se kterákoli z nich obrátit na příslušný soud

II. Předmět smlouvy a její uzavření

Kupující je oprávněn prostřednictvím serveru www.lionsacademy.cz objednat u prodávajícího zboží nabízené na tomto serveru, a to tím způsobem, že vybrané zboží vloží do virtuálního košíku a následně přejde k samotné objednávce zboží tak, že vyplní své osobní údaje potřebné pro realizaci objednávky. Kupující má možnost před odesláním objednávky zkontrolovat a opravit případné chyby v jím zadaných údajích před odesláním objednávky. Po této kontrole je kupující oprávněn odeslat objednávku vybraného zboží. Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Prezentace zboží umístěná na serveru www.lionsacademy.cz je výhradně informativního charakteru, nejedná se o návrh na uzavření kupní smlouvy.

III. Cenové podmínky

Ceny zboží jsou na serveru prodávajícího uváděny bez DPH nebo včetně DPH. LIONS Academy, z. s. si vyhrazuje právo změny cen v katalogu. Poštovné a balné. V případě zájmu o dodání zboží poštou je kupujícímu ke kupní ceně účtováno balné ve výši 80,- Kč, kdy tato částka se skládá z poplatku za expedici, pojištění zásilky a poplatku za manipulaci a zabalení zboží. Výše uvedené náklady na dopravné a balné je kupující povinen zaplatit prodávajícímu společně s kupní cenou za zboží.

IV. Platební podmínky

Má-li být zboží dodáno na území České republiky, kupní cenu za zboží a případně dopravné a balné hradí kupující dobírkou při převzetí zboží, pokud není předem dohodnuto jinak. V případě, že má být zboží dodáno mimo území České republiky nebo v případě, že objednávka vykazuje znaky neobvyklosti (zejména pokud jde o množství objednaného zboží, jeho celkovou cenu, místa dodání apod.), je prodávající oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny bankovním převodem ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající není povinen zboží v takovém případě odeslat kupujícímu do doby úhrady kupní ceny. Za den úhrady kupní ceny se v takovém případě považuje den připsání finančních prostředků na účet prodávajícího. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V. Dodání zboží

Termín expedice zboží. Prodávající vynakládá veškerou snahu na rychlý a hladký průběh expedice. Veškeré zásilky LIONS Academy, z. s. včetně korespondence, pokud není domluveno jinak, jsou zasílány jako doporučené. Standardní termín expedice zboží je do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky pokud je zboží skladem, maximální termín expedice zboží je do 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky. U objednávek, které není možné odeslat ve výše uvedeném termínu, lze termín expedice zboží posunout o delší dobu, ale pouze se souhlasem kupujícího. Nedodržení termínu expedice, dává kupujícímu právo odstoupit od kupní smlouvy a požadovat bezplatné storno jeho objednávky. Toto oznámení musí mít písemnou formu a bude zasláno elektronickou poštou na adresu pourova@lionsacademy.cz. Místem dodání zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Kupující je povinen zde zboží převzít. V případě osobního odběru je za místo doručení považování místo individuálně sjednané po telefonické domluvě na čísle +420 731 844 458. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho řádném převzetí a zaplacení.

VI. Právo kupujícího na odstoupení od smlouvy

V případě uzavření kupní smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku (zejména v internetovém obchodě www.lionsacademy.cz) má kupující dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů, a to do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží (jeho poslední části), přičemž tato lhůta je zachována, bylo-li odstoupení od kupní smlouvě v této lhůtě prodávajícímu odesláno. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat prodávajícímu na adresu jeho sídla nebo elektronickou poštou na adresu pourova@lionsacademy.cz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek, není to však jeho povinností. Kupující však nemá právo odstoupit od kupní smlouvy podle předchozího odstavce od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do 14 (čtrnácti) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VII. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Ujednání uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady jsou upraveny Reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy pourova@lionsacademy.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumer/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

IX. Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

X. Ukládání cookies

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XI. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím). Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Tyto obchodní podmínky jsou platné účinné od 2. ledna 2022 a nahrazují všechny předchozí obchodní podmínky. GDPR

Příloha č. 1 - Vzorové odstoupení od kupní smlouvy

Prodávající:

LIONS Academy, z. s.

Svatojánská 685/8

500 11 Hradec Králové

IČO: 11867337

Kupující:

Jméno a příjmení:

Adresa, telefon, email:

Číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny:

Věc: Odstoupení od smlouvy

Oznamuji vám, že dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku odstupuji od smlouvy o koupi níže uvedeného zboží:

- datum objednání/obdržení zboží:

- číslo objednávky:

- název zboží a počet:

Datum:

...........................

podpis kupujícího


REKLAMAČNÍ ŘÁD

Toto je reklamační řád spolku LIONS Academy, z. s. se sídlem Svatojánská 685/8, Třebeš, 500 11 Hradec Králové, IČO: 11867337, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl L, vložka 13872 (dále jen "prodávající").

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace"). Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží.

II. Odpovědnost prodávajícího

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal: má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Ke zboží je přikládán daňový doklad a k některým výrobkům záruční list. Není-li ke zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad.

III. Práva z odpovědnosti za vady zboží

Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem. Kupující není povinen takovéto Zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost Zboží a kompletnost jeho příslušenství, přičemž v případě nesrovnalosti neprodleně informuje prodávajícího. Reklamaci Zboží může kupující uplatnit osobně v sídle prodávajícího. Kupující může Zboží k reklamaci do sídla prodávajícího také zaslat prostřednictvím přepravní služby. Je-li taková reklamace uznána jako oprávněná, má kupující v takovém případě právo na náhradu nákladů na dopravu zboží ve výši nejnižší nutné. V případě, že kupující bude zasílat Zboží prodávajícímu přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované Zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. Zásilka by měla obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady a správné kontaktní údaje Kupujícího. Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě společnosti LIONS Academy, z. s., a to nejlépe originálem dokladu o zakoupení zboží nebo vyplněným záručním listem. Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla mechanickým poškozením zboží (roztržené, prořízlé, propálené apod.), živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj, poškozené nesprávným užíváním či užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání, neodborným servisním zásahem, či pokud předložený doklad o koupi zboží nebo záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Na dárky, které prodávající poskytuje kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu prodávajícímu. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout kupujícímu písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Záruční list musí obsahovat název nebo obchodní firmu, IČO a sídlo prodávajícího. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení zboží obsahující údaje jako záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruční doba, určí prodávající podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

IV. Záruční doba

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě. V případě výměny Zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.

V. Práva z vad zboží

Nemá-li věc vlastnosti uvedené v článku II, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má kupující vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci. Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne. Bylo-li zboží v době před uplatněním reklamace opravováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné vady, má se za to, že trpí větším počtem vad. Pokud kupující od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy působilo značné obtíže kupujícímu. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud prodávající kupujícího před převzetím zboží upozornil, že zboží má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v občanském zákoníku a zákoně o ochraně spotřebitele. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky dle §2001 a násl. občanského zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu kompletní zboží včetně veškerého příslušenství. Pokud má vadu zboží, které bylo prodáno jako použité nebo bylo prodáno se slevou zohledňující jeho nižší kvalitu v době prodeje, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

VI. Vyřízení reklamace

Kupujícímu, který je v postavení spotřebitele (tj. nejedná s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti či výkonu povolání), musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující v postavení spotřebitele nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 občanského zákoníku. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu, který je v postavení spotřebitele, přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči kupujícímu, který není v postavení spotřebitele. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění. Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat Zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství. Kupující je povinen předat zboží do reklamačního řízení kompletní. Doporučujeme předat zboží k reklamačnímu řízení v původním obalu, není to však povinností kupujícího. Dále doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, podrobný popis závady a úplné kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail). V případě, že kupující nedodá zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí. Při uplatnění reklamace obdrží kupující písemné potvrzení - reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je kupujícím požadován. Pokud Kupující výrobek do reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol e-mailem na jím uvedenou e-mailovou adresu. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění oprávněné reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Kupující o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

VII. Odmítnutí přijetí reklamace

Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti. Prodávající je oprávněn odmítnout reklamaci zboží také v případě, že zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

VIII. Vyzvednutí Zboží ze záruční opravy

Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu kupujícího. Prodávající vydá, případně zašle, kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží ze záruční opravy do 2 měsíců od uplynutí doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí o zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.

Tyto Reklamační řád je platný a účinný od 2. ledna 2022 a nahrazuje všechny předchozí reklamační řády. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.